თეზაურუსიd

Differance

განსხვავებულობა, დიფერანსი. სემიოლოგიური ფენომენი, რომელიც უჩვენებს, რომ მნიშვნელობა აღმნიშვნელთა ჯაჭვში ჩნდება არა მხოლოდ იმიტომ, რომ იგი ამ ჯაჭვის სხვა რგოლებისაგან განსხვავდება, არამედ იმიტომაც, რომ იგი მათან თანაყოფითაც იქმნება. ტერმინი ეკუთვნის ფრანგ მეცნიერს ჟაკ დერიდას. ამ შემთხვევაში მნიშვნელობას ქმნის არა განსხვავებული ფენომენები, არამედ თავად განსხვავებულობის ბუნება.

კომენტარები: