თეზაურუსიd

Diffusion

დიფუზია. პროცესი, რომლის მიმდინარეობისას სიახლეები სოციალური ერთობის, სისტემის წევრებს შორის ვრცელდება.

კომენტარები: