თეზაურუსიd

Dimensions of Text

ტექსტის განზომილებები. ბოგრანდისა და დესლერის (1981) მიხედვით, ტექსტს ქმნის ორი განზომილება: ლოგიკურობა, თანმიმდევრულობა (ანუ სემანტიკური განზომილება) და მთლიანობა (სინტაქტიკური განზომილება). 

კომენტარები: