თეზაურუსიd

Discourse Analysis

დისკურსული ანალიზი. მასობრივი კომუნიკაციის ანალიზის ფორმა, რომელიც მიმართულია იმ ხერხებისა და საშუალებების ანალიზისკენ, რომლებიც მედიის მიერ შეტყობინების გადმოცემის ენობრივ ყალიბებს, სიტყვებისა და ფრაზების შერჩევას, გრამატიკულ კონსტრუქციებსა და ამბის გადმოცემის თანმიმდევრულობას შეეხება

კომენტარები: