თეზაურუსიd

Discursive Communication

დისკურსული კომუნიკაცია. ენათმეცნიერისა და ფილოსოფოსის სიუზენ ლანჯერის (Susanne Langer, Philosophy in a New Key (US: Harvard University Press, 1942) აზრით, დისკურსული კომუნიკაციაა პროზა და ლოგიკა, ხოლო პოეზია, მუსიკა და რიტუალი არადისკურსულ კომუნიკაციას განეკუთვნება.

კომენტარები: