თეზაურუსიd

Displacement effect

ჩანაცვლების ეფექტი. ფსიქოლოგიაში "ჩანაცვლება" ეგო-თავდაცვის ერთ-ერთ მთავარ მექანიზმად მიიჩნევა. ჩანაცვლებას მაშინ აქვს ადგილი, როცა ინდივიდუუმი ირჩევს გრძნობებისა და ემოციების გამოხატვის ალტერნატიულ ფოკუსს, რადგან თვითონ თავს უუნაროდ გრძნობს, ისინი უშუალოდ სამიზნე ობიექტის მიმართ გამოხატოს. მედიასთან მიმართებაში "ჩანაცვლების" ეფექტი გულისხმობს ინდივიდუუმის მიერ სხვადასხვა სოციალური ქმედების მედიასაშუალებების მოხმარებით (მაგალითად, ტელევიზორის ცქერით) ჩანაცვლებაში.

კომენტარები: