თეზაურუსიd

Diversity

მრავალფეროვნება. ზოგადი განმარტებით, მრავალფეროვნება არის ნებისმიერ მოცემულ სიმრავლესა და განზომილებაში განსხვავებულობის ხარისხი ან სპექტრი. რაც მეტია განსხვავება,მით მეტია მრავალფეროვნება. კომუნიკაციათმცოდნე დენის მაკქუეილის აზრით (2005), მედიასთან მიმართებაში კი მრავალფეროვნება უკავშირდება მედიასაშუალებების ფლობისა და კონტროლის სტრუქტურებს, მედიის მიერ შექმნილ და გადაცემულ შინაარსს, მიმღები აუდიტორიის შემადგენლობას და შინაარსის არჩევანს.

კომენტარები: