თეზაურუსიd

Double blind experiment

ექსპერიმენტი, ცდა ორმაგად ბრმა მეთოდით. ამ ექსპერიმენტისას არც ექსპერიმენტატორმა და არც ცდის პირმა არ იციან, მოცემული საკითხი განეკუთვნება ექსპერიმენტული საკითხების თუ საკონტროლო საკითხების ჯგუფს.

კომენტარები: