ლექსიკონიd

double-digit

ორციფრა

 

After a deep recession in 2009, the economy rebounded to grow by 6% last year. But that was accompanied by double-digit inflation - 2009 წლის ღრმა რეცესიის შემდეგ, გასულ წელს ეკონომიკურმა ზრდამ 6%-ს მიაღწია, მაგრამ ამას თან ორციფრა ინფლაცია ახლდა [The Economist, „On Rustaveli Avenue“]

კომენტარები: