ლექსიკონიd

draw a conclusion

დასკვნის გამოტანა, დასკვნამდე მისვლა

 

Haber draws the following conclusion from this – ჰაბერს აქედან შემდეგი დასკვნა გამოაქვს [RFL/RL; Ahto LobjakasGeorgia's Lonely Unilateralisms“]

კომენტარები: