ლექსიკონიd

draw up

  1. მხრებში გასწორება;
  2. განლაგება, გასწორება; შედგენა, შემუშავება

 

NATO did not need to draw up contingency plans to protect newer members, such as the Baltic states - ნატოს არ სჭირდებოდა სამოქმედო გეგმების შემუშავება ახლადმიღებული წევრების, მაგალითად, ბალტიისპირეთის ქვეყნების დასაცავად [The Economist, „Trust, but make military plans“]

კომენტარები: