თეზაურუსიg

Gagging order

ინფორმაციის საჯაროდ გავრცელების შეზღუდვა მოსამართლის განჩინებით. მოსამართლეს ასეთი განჩინება იმ შემთხვევაში გამოაქვს, თუკი მიიჩნევს, რომ განსაზღვრული ინფორმაციის გავრცელება ან მართლმსაჯულების აღსრულებას შეუშლის ხელს, ან გაამჟღავნებს კომერციულ საიდუმლოებას ან ზიანს მიაყენებს პირის პირად ცხოვრებას.

კომენტარები: