თეზაურუსიh

Halo effect

ჰალო-ეფექტი, "შარავანდედის შეცდომა". კომუნიკაციათმცოდნეობაში ეს ტერმინი ორი დატვირთვითა და მნიშვნელობით იხმარება: პირველი, კარგად შემოსილი და სასიამოვნო მანერების მქონე ადამიანისთვის მაღალი პროფესიული კვალიფიკაციისა და კომპეტენციების მიწერა, და მეორე, ამა თუ იმ ბრენდის, სავაჭრო ნიშნის მიმართ პატივისცემისა და აღიარების გამომხატველი დამოკიდებულების ავტომატურად გავრცელება ამ ბრენდის ყოველ ახალ პროდუქტზე.

კომენტარები: