ლექსიკონიh

ham-fisted

მოუქნელი, მოუხერხებელი

 

The approach has been ham-fisted - მიდგომა მოუქნელი იყო [The Economist, “Homeless in Georgia”]

კომენტარები: