თეზაურუსიh

Hammocking

რეპუტაციის ამაღლება. სტრატეგია, რომელიც გამოიყენება სატელევიზიო პროგრამირებაში ამა თუ იმ პროგრამისთვის რეპუტაციის ამაღლების მიზნით. პროგრამა, რომლის პრომოციაც სურს არხს, ორ პოპულარულ პროგრამას შორის თავსდება სამაუწყებლო ბადეში.

კომენტარები: