ლექსიკონიh

hash out

გა(მო)რკვევა, დადგენა; გაანალიზება

 

The installations, Ivanov said, would take many years to complete - giving the two sides more time to hash out a deal - დანადგარების დაყენებას ბევრი წელი დასჭირდება, თქვა ივანოვმა, რაც ორივე მხარეს სიტუაციის გარკვევის შესაძლებლობას მისცემს [RFL/RL; Ahto LobjakasMunich Through The (Non-American) Looking Glass“]

კომენტარები: