ლექსიკონიh

have an impact (on)

(ვიღაცაზე, რაღაცაზე) გავლენის ქონა

 

Turkmen dissidents in exile have almost no impact on the folk back home, especially when local access to foreign media is severely limited - დევნილ თურქმენ დისიდენტებს სახლში დაბრუნებულ თანამემამულეებზე გავლენა ფაქტობრივად არა აქვთ, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც იქ უცხოურ საინფორმაციო წყაროებზე წვდომა ძალიან შეზღუდულია [Foreign Policy; Russell ZancaMubarak is toast, so why not some of the Eurasian tyrants?“]

კომენტარები: