თეზაურუსიh

He|man Language

კაცის ენა. აღნიშნავს პრინციპს, რომლის ძალითაც მრავალი საუკუნის განმავლობაში ტერმინი "კაცი" თავის თავში მოიცავდა ქალსაც. მაგალითად, სიტყვაში "კაცობრიობა", "ძმობა".

კომენტარები: