თეზაურუსიh

Head Nods

თავის დაქნევა. არავერბალური კომუნიკაციის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ილუსტრაციული ჟესტი, სახის მოძრაობის კოდირების სისტემის ერთ-ერთი კოდი. ინტერპერსონალურ კომუნიკაციაში განიხილება როგორც თანხმობა ან თანამოსაუბრის წახალისება.

კომენტარები: