ლექსიკონიh

heavy-handed

  1. მოუქნელი, მოუხერხებელი, უგერგილო, უნიათო; მოუხეშავი, უხეში, ტლანქი, უშნო
  2. დესპოტური, სასტიკი, დამთრგუნველი

 

Russia is wise not to act in too heavy-handed a fashion there - რუსეთი იმდენად გონიერი არის, რომ ამ რეგიონში ძალიან უხეშად არ იმოქმედოს [The Economist, “Elections in Georgia”]

კომენტარები: