თეზაურუსიh

Hermeneutics

ჰერმენევტიკა. მეცნიერება ინტერპრეტაციის შესახებ. წარმოდგება ძველბერძნული მითოლოგიური ღვთაების, ჰერმესის, ღმერთების მაცნის, სახელისგან.

კომენტარები: