თეზაურუსიh

Hidden Agenda

ფარული გეგმები და მოტივები. ტერმინი აღნიშნავს ვითარებას, როცა კომუნიკაციის აქტის ნამდვილი, საფუძველში მდებარე ამოცანები და მოტივაცია განსხვავებულია დეკლარირებული, განცხადებული ამოცანებისა და გეგმებისგან.

კომენტარები: