თეზაურუსიh

Hidden Needs

ფარული მოთხოვნები. ვენს პეკჰარდმა წიგნში "ფარული დამარწმუნებლები" (The Hidden Persuaders, 1960 და მომდევნო გამოცემები) მიუთითა იმ რვა ფარულ მოთხოვნაზე, რომელთა მომსახურებაც სარეკლამო სააგენტოს თანამშრომელს უწევს კლიენტის მომსახურებისას: ემოციური უსაფრთხოება, მნიშვნელობისა და ღირსების კიდევ ერთხელ დადასტურება, ეგოს დაკმაყოფილება და მისით ტკბობა, შემოქმედებითი გადაწყვეტა, სიყვარულის ობიექტად ყოფნა, ძალაუფლების განცდა, ფესვების განცდა, უკვდავების განცდა.

კომენტარები: