თეზაურუსიh

Hierarchy

იერარქია. კლასიფიკაცია საფეხურებად, დონეებად, რანგებად დაყოფილი ქვედანაყოფების, ერთეულების მიხედვით. სუბორდინაციული ვერტიკალი ბატონობა-დაქვემდებარებულობის მიხედვით. არსებობს სოციალური და ორგანიზაციული იერარქიები.

კომენტარები: