თეზაურუსიh

Historical Allusion

ისტორიული ალუზია. ამ ტერმინით მოიხსენიება პრაქტიკა ახალი ამბების გადმოცემისას, რეპორტირებისას, როცა ხდება მიმდინარე ხდომილების შედარება ისტორიულ მოვლენებთან, რომლებიც მიმღები აუდიტორიის მიერ აღქმულია ან აღქმული იქნება როგორც მსგავსი მიმდინარე მოვლენისა, რაც გადმოცემულ ინფორმაციას დამატებით საინფორმაციო ღირებულებას შეჰმატებს. მაგალითად, ერთობ გავრცელებული ხერხია "მტრის" ლიდერის შედარება ჰიტლერთან (მისი დემონიზაციის მიზნით), ხოლო "მტრის" მოქმედებებისა - ნაცისტებთან და მათ მიერ ჩადენილ ქმედებებთან.

კომენტარები: