ლექსიკონიh

hold on power

ხელისუფლების შენარჩუნება

 

Their most immediate impact has been to defuse opposition and to consolidate the ruling party's hold on power - მათი პირდაპირი გავლენა ის უნდა ყოფილიყო, რომ ოპოზიციის ქმედებები ჩაეცხრო, ხოლო მმართველი პარტიისათვის ძალაუფლება შეენარჩუნებინა [The Economist, „Rose-tinted lessons“]

კომენტარები: