თეზაურუსიh

Holography

ჰოლოგრაფია. სამგანზომილებიანი, მოცულობითი გამოსახულების მიღების მეთოდი ლაზერის გამოყენებით.

კომენტარები: