თეზაურუსიh

Homo Narrans

ადამიანი მთხრობელი, ჰომო ნარანსი. ნარატიული პარადიგმის თეორია ადამიანებს განიხილავს როგორც ამბების მთხრობელებს და კაცობრიობას, ადამიანების მოდგმას განსაზღვრავს როგორც ჰომო ნარანსს, ანუ ადამიანს მთხრობელს.

კომენტარები: