თეზაურუსიh

Horse-race story

დოღის ამბავი/ამბები. ეს ჟარგონული სიტყვა, რომელიც დოღის მეტაფორაზეა აგებული, გამოხატავს მედიისა მიდგომას არჩევნებისა და საარჩევნო კამპანიის საინფორმაციო გაშუქებისადმი.

კომენტარები: