თეზაურუსიh

Households Using Television (HUT)

ტელემაყურებელთა კომლი. მოცემულ არელაში იმ ოჯახების პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც უყურებს ტელევიზიას დროის კონკრეტულ მონაკვეთში

კომენტარები: