თეზაურუსიh

Hybridization

ჰიბრიდიზაცია, შეჯვარება, გადაკვეთა. პროცესი, რომლის დროსაც ხდება ახალი კულტურული ფორმების ჩამოყალიბება, ადგილობრივი ტრადიციული კულტურისა და უცხო ან იმპორტირებული კულტურის ფორმების შერწყმის/კომბინაციის შედეგად

კომენტარები: