თეზაურუსიh

Hypodermic Needle Model of Mass Communication

ჰიპოდერმული ნემსის, კანქვეშა ინექციის მოდელი (მასობრივი კომუნიკაციის ეფექტის ერთ-ერთი მეტაფორა). ტერმინი აღნიშნავს მასმედიის უნარს, პირდაპირი, უშუალო, დაუყოვნებელი და დიდი გავლენის მქონე ეფექტი იქონიოს მიმღებ აუდიტორიაზე, და ინფორმაცია მასების ცნობიერებაში კანქვეშა ინექციის მსგავსად შეუშვას.

კომენტარები: