ლექსიკონიi

in other words

სხვა სიტყვებით (რომ ვთქვათ)

 

In other words, the future of territories such as Abkhazia needs to be examined on their own terms and not just in relation to superpower rivalry - otherwise conflict-resolution efforts are likely to fail - სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისეთი ტერიტორიების მომავალი, როგორიც აფხაზეთია, მხოლოდ მათი პირობებიდან გამომდინარე უნდა განიხილებოდეს [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

In other words, the EU is not a pole, but more akin to a horn of plenty fallen upon hard times - სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ევროკავშირი ეს არა პოლუსი არამედ სიუხვის რქაა, რომელსაც რთული დრო უდგას [RFL/RL; Ahto LobjakasWhat's In A Pole?“]   

კომენტარები: