ლექსიკონიi

in the same breath

იმავე წამს, იმავდროულად

 

Haber notes that the EU will "probably" extend the EUMM mandate beyond September 2011, but reminds Tbilisi in the same breath that the EU can only provide an "enabling environment" in which "participants to conflicts" themselves must strive for solutions - ჰაბერი აღნიშნავს, რომ ევროკავშირმა „შესაძლოა“ მისიის მანდატი 2011 წლის სექტემბრის შემდეგაც განაგრძოს, მაგრამ იმავდროულად ის თბილისს ახსენებს, რომ ევროკავშირს მხოლოდ „შესაძლებლობათა გარემოს“ უზრუნველყოფა შეუძლია, სადაც „კონფლიქტის მონაწილეებმა“ პრობლემების გადაწყვეტისათვის თავად უნდა იბრძოლონ [RFL/RL; Ahto LobjakasGeorgia's Lonely Unilateralisms“]

კომენტარები: