თეზაურუსიi

Index

ნიშან–ინდექსი. ამერიკელი ფილოსოფოსის ჩარლზ პირსის ნიშანთა კლასიფიკაციის სისტემის მიხედვით, ეს არის ნიშნის ტიპი, რომელიც ამჟღავნებს ფუნქციურ ფიზიკურ კავშირს აღსანიშნ ობიექტთან. მაგალითად, კვამლი ცეცხლის ნიშან-ინდექსია, კვალი - ნადირის, თოფის ხმა - ადამიანის, ნალი - ცხენის და ა. შ.

კომენტარები: