თეზაურუსიi

Indicators

ინდიკატორები. ინტერპერსონალურ, პიროვნებათაშორის კომუნიკაციაში ინდიკატორები წარმოადგენენ იმ საშუალებებს, რომელთა მეშვეობითაც ერთი კომუნიკატორი გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას და რეაქციას მეორე კომუნიკატორის მიმართ. 

კომენტარები: