თეზაურუსიi

Information Gap

ინფორმაციის დეფიციტი. ინფორმაციის არათანაბარი გავრცელება სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის და სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალებს შორის.  

კომენტარები: