თეზაურუსიi

Interaction

ინტერაქცია. რეციპროკული (ურთიერთმისაღები, ურთიერთდამავალდებულებელი და ურთიერთხელსაყრელი) ქმედება და კომუნიკაცია - როგორც ვერბალური, ისე არავერბალური, - ორ ან მეტ ინდივიდუუმს შორის, ორ ან მეტ სოციალურ ჯგუფს შორის.

კომენტარები: