თეზაურუსიi

Intrapersonal Communication

ინტრაპერსონალური კომუნიკაცია. კომუნიკაცია საკუთარ თავთან, შინაგანი მონოლოგი.

კომენტარები: