თეზაურუსიi

ITC: Code of Advertising Standards and Practice

დამოუკიდებელი სატელევიზიო კომისიის  (დიდი ბრიტანეთი) სარეკლამო სტანდარტებისა და პრაქტიკის კოდექსი.

კომენტარები: