თეზაურუსიl

Lame

კოჭლი ენა. შედარებით იზოლირებული, ჯგუფისგან გარიყული ადამიანების ენა. ტერმინი ეკუთვნის უილიამ ლებოვს (Language in the Inner, US: University of Pennsylvania Press, 1972).

კომენტარები: