თეზაურუსიl

Langage

მეტყველების ზოგადი ფენომენი (ფერდინანდ დე სოსიური)

კომენტარები: