თეზაურუსიl

Langue

ენა, როგორც განსხვავებების სისტემა. ენა როგორც მასივი, რომელიც მოიცავს ენის ყველა მაკრო- და მიკროფორმას: სინტაქსისს, სემანტიკას, პრაგმატიკას, დისკურსს და ა. შ. (ფერდინანდ დე სოსიური)

კომენტარები: