ლექსიკონიl

last hope

ბოლო იმედი

 

Meanwhile, Russia's own information operations filled in a narrative favorable to its side of the case, removing Georgia's last hope for strategic advantage - თავად რუსეთის საინფორმაციო ოპერაციებმა ამ ისტორიის მისთვის სასარგებლო შტრიხები შექმნა, წაართვა რა საქართველოს სტრატეგიული უპირატესობის ბოლო იმედი [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

კომენტარები: