თეზაურუსიl

Latitudes of Acceptance and Rejection

მიღებისა და უარყოფის ფარგლები [თავისუფლება]. რაც უფრო დიდია განსხვავება იმ დამოკიდებულებებს, რომელსაც ადამიანი უკვე იზიარებს, და იმ დამოკიდებულებებს შორის, რომელთა თავს მოხვევასაც ცდილობენ მისთვის, მით უფრო ნაკლებად იცვლის ინდივიდი თავის შეხედულებებს და ატიტუდებს.

კომენტარები: