თეზაურუსიl

Law of Minimal Effect

მინიმალური ეფექტის კანონი. შეხედულება, რომ მასმედიას ძალიან მცირე გავლენა აქვს აუდიტორიის მიმართებებზე, ატიტუდებზე.

კომენტარები: