თეზაურუსიl

Layout

გაზეთის ან სარეკლამო განცხადების დაკაბადონებული მაკეტი, რომელიც შეიცავს სათაურებს, ქვესათაურებს, საკუთრივ ტექსტს, ილუსტრაციებს და სხვა მაიდენტიფიცირებელ ნიშნებს

კომენტარები: