ლექსიკონიl

leg up

დამაგრება, გამაგრება, მიმაგრება; განმტკიცება, გამყარება

 

For Sarkozy, Russia's main worth resides in the fact that its rise strengthens the argument for multipolarity and gives France a leg up in its quest to stand at eye level with the United States - სარკოზისთვის რუსეთის მთავარი ღირებულება ისაა, რომ ამ უკანასკნელის აღმავლობა მულტიპოლარულობის არგუმენტს აძლიერებს და განამტკიცებს საფრანგეთის სურვილს - შეერთებულ შტატებს, როგორ თანასწორს, ისე გაუყაროს თვალი თვალში [RFL/RL; Ahto LobjakasMunich Through The (Non-American) Looking Glass“]

კომენტარები: