თეზაურუსიl

Legisign

ნებისმიერი ობიექტის რეპრეზენტამენად გამოყენებადი ნიშანი, სემიოლოგიური მარკერი. ყველაზე ზოგადი კანონის ან სულიერი კონვენციის აღმნიშვნელი ნიშანი. ტერმინი ეკუთვნის ამერიკელ ფილოსოფოსს, მათემატიკოსს, სემიოლოგს ჩარლზ პირსს (1839-1914). პირსის აზრით, მხოლოდ ამგვარ ნიშანს შეუძლია ნიშან-სიმბოლოების აღძვრა (მაგალითად, ანბანის ასო, მუსიკალური სანოტო სისტემის ნიშნები და სხვა).

კომენტარები: