ლექსიკონიl

less-educated

ნაკლებ განათლებული

 

It all starts with television, where most voters (especially the poorer and less-educated) get most of their news - ყველაფერი ტელევიზიებით იწყება, რომელიც ამომრჩევლების (განსაკუთრებით, უღარიბესი და ნაკლებ განათლებულების) უმრავლესობისთვის მთავარი საინფორმაციო წყაროა [The Economist, “How to rig an election”]

კომენტარები: